Sertifikāti

ISO 9001 – starptautisks standarts kvalitātes kontrolei

Saprotot mūsu klientu un nākamās paaudzes vajadzības tādos aspektos kā kvalitāte un rūpīga attieksme pret apkārtējo vidi, uzņēmums ir veiksmīgi iekļāvis savos organizatoriskajos procesos Starptautiskā standarta virzienu, kuru ievērojot produkcija un apakalpošana tiek garantēta kvalitātes vadības sistēma saskaņā ar ISO 9001.

Šī sertifikāta iegūšana kļuva iespējama pateicoties uzņēmuma prasību ievērošanai, lai uzraudzītu attīstību visos biznesa procesos, tostarp par dabas resursu izmantošanu un drošu atkritumu pārstrādāšanu.

Nepātraukta produktu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas kontrole visos etapos no ražošanas līdz atgriezeniskajai saitei ar pircēju – viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem.

Mēs izlaižam produkciju, kura ir nekaitīga veselībai un apkārtējai videi.

1995.gadā Eiropas Savienības Komisija uzstādija kritērijus ekoetiķešu piešķiršanai „Eiropas Savienības Ziediņa” iekšdarbu lakām un krāsām.

Ko nozīmē Ekoetiķete? „Eiropas Savienības Ziediņš” ir simbols, kurš informē pircēju par to, ka konkrētā krāsa ir nekaitīga veselībai un apkārtējai videi.

Pirms piešķirt tiesības izmantot ekoetiķetes, neatkarīgas institūcijas pārbauda produkcijas atbilstību patērātāju tiesību stingrām prasībām un to ietekmi uz apkārtējo vidi. Vispirms prasības nosaka, ka krāsai jāsatur minimālu daudzumu šķīdinātāja un ka krāsas ražošanā netika izmantoas cilvēka veselībai un apkārtējai videi bīstamas vielas.

Viss ekoetiķetes krāsas dzīves cikls – tas ir maigs un gādīgs process pret clvēku un apkārtējo vidi, pret savu dzīvojamo vidi, sākot ar izejvielu ieguves procesu, krāsas ražošanu un pārdošanu līdz šo produktu patērētāju izvēles un izmantošanas.

„Eiropas Savienības zieds” – augstas kvalitātes un saudzīgas attieksmes pret dabu simbols. Uztici ziediņu!

Līdzās zīmola Eskaro produkcijai piešķirts sertifikāts, kurš apliecina atbilstību emisijas klases M1 prasībām.

Emisija – tas ir piešķirts tituls no ražošanas procesā pakļautajiem kaitīgajām, lidojošajām vielām. Pēc intensitātes emisiju iedala 3 LKM klasēs. M1 klase ir visaugstākā.

Produkcija, kura atbilst emisijas klasei M1, neizdala gaisā lidojošas vielas nemaz vai arī izdala minimāli, nenozīmīgā daudzumā. No M2 klases materiāli iztvaiko ļoti maz vielu. No M3 klases materiāli vai nu nav pārbaudīti vai arī ir pārsnieguši stingros emisijas būvmateriāliem pieļaujamos ierobežojumus.

M1 klases materiāli tiek pārbaudīti neatkarīgās, akreditētās zinātniskajās laboratorijās. Materiāliem, kuri klasificēti pēc emisijas, tiek veikta pārbaude, lai noteiktu visu lidojošo organisko savienojumu, formaldehīda, amonjaka un kancerogēnu kopējo daudzumu. Visas pārbaudes tiek veiktas 4 nedēļas pēc krāsas pieteikšanas.

M1 klases marķētie materiāli ir drošāki alerģiskiem cilvēkiem vai tiem, kas cieš no elpceļu slimībām.

Jaunumi