27.11.2014

Ekodesign med liten påverkan

Ekodesign med liten påverkan 

Kostnadsreducering och miljövänlighet går hand i hand. Handels- och industrikammaren uppmuntrar små och medelstora företag inom byggnadssektorn att gå med i Europeiska kommissionens projekt för utvecklandet av ekovänliga EDECON-produkter som är utformade för att öka företags miljömedvetenhet och öka deras produkters och tjänsters effektivitet. "Målet med EDECON-projektet är att öka miljömedvetenheten hos små och medelstora företag, inklusive arkitekter, tillverkare av material och fast inredning så väl som entreprenörer", säger Kadri Rist, projektledare för Handels- och industrikammaren.

I programmet kommer deltagarna bekanta sig med ekodesign som begrepp och dess roll inom byggnadssektorn. De kommer även få praktiska råd och en översikt över hur det är möjligt för företag att bedöma en produkts eller tjänsts miljöavtryck under hela dess livscykel. Sedan är det enkelt att urskilja de ekodesignstrategier som kan hjälpa dig kontrollera miljöavtrycket. Enligt Kadri Rist är det möjligt att minska utgifterna genom att tillämpa principerna för ekodesign.

"Genom att minska produktens vikt och samtidigt bevara dess funktionalitet kan man minska förbrukningen av råmaterial och transportkostnader", ger hon som exempel. Man förväntar sig även att företag kommer ägna mer uppmärksamhet åt miljöstyrning.

"De flesta stora europeiska byggnadsfirmor, detaljhandlare, kommunikationsföretag, institutioner och statliga myndigheter kräver att deras leverantörer och underleverantörer uppfyller rådande miljöstyrningskrav", förklarar Rist och tillägger att företag ofta behöver ändra deras företagsmodeller för att motsvara de allt högre kraven från sina kunder.

"Miljöhänsyn och beslutet att tillämpa nya modeller för att få produkter och tjänster att leva upp till kundernas specifika krav har möjliggjort för vissa företag att öka sina intäkter genom att ändra företagsmodell", säger Rist. Vidare grundar sig de flesta ekodesignprinciper på lagar, regleringar och direktiv från Europeiska Unionen som måste följas av alla företag.

Ett år att genomföra ändringarna 

Tarmo Täht, konsult på företaget Christiansen Consulting OÜ som erbjuder gratis konsultation om ekodesign som en del av programmet, rekommenderar de som vill öka sin miljömedvetenhet och kundnöjdhet genom att bilda sig ett rykte som ett miljövänligt företag att ansluta sig till programmet. De som vill göra sin produkt eller tjänst mer ekovänlig och öka dess effektivitet under hela dess livscykel borde också delta. Enligt Täht går konsultationen ut på att produktens eller tjänstens miljöavtryck uppskattas, registreras och analyseras för att avgöra i vilket stadium av livscykeln som du kan vidta åtgärder för att minska produktens eller tjänstens miljöavtryck. "Efter det första besöket kan företaget be om en kostnadsfri detaljerad granskning. Genom denna granskning kan företaget utveckla en åtgärds- och budgetplan för ett utvalt stadium av produktens livscykel under vilket det är lämpligt att ändra produktens eller tjänstens utformande. Företaget har ett år på sig från dagen för mötet att vidta åtgärderna som fastställts enligt planen", säger Täht.

Som några av de allra viktigaste åtgärderna pekar Täht ut två områden: planering av transport och distribution, och planering av produktion. Enligt honom är det dessa områden som kräver de mest omedelbara och direkta förändringarna.

Företag har något att lära sig

Enligt Tähts uppskattningar är byggnadsfirmor vanligen medvetna om sina produkters och tjänsters miljöavtryck. "Ändå är denna kunskap synlig främst hos experter och företag som har implementerat miljöstyrningsstandard ISO 14001", medger han. Täht menar att estniska företag kan urskiljas från medelstora och små västeuropeiska företag utifrån tre faktorer: färre innovativa tjänster, produkter och processer, en obenägenhet att samarbeta samt en marknadsföring som är för långsam för att kunna erbjuda deras tjänster till en så vid kundkrets som möjligt. Detta gäller även miljöaktiviteter.
Företag har något att lära sig

Enligt Tähts uppskattningar är byggnadsfirmor vanligen medvetna om sina produkters och tjänsters miljöavtryck. "Ändå är denna kunskap synlig främst hos experter och företag som har implementerat miljöstyrningsstandard ISO 14001", medger han. Täht menar att estniska företag kan urskiljas från medelstora och små västeuropeiska företag utifrån tre faktorer: färre innovativa tjänster, produkter och processer, en obenägenhet att samarbeta samt en marknadsföring som är för långsam för att kunna erbjuda deras tjänster till en så vid kundkrets som möjligt. Detta gäller även miljöaktiviteter.

Erfarenheterna från Eskaro: reducera dina transportkostnader genom att minska emballagevikten

PWM-tillverkaren Eskaro, ett dotterbolag till den svenska koncernen Eskaro Group AB i Estland, har också deltagit i EDECON-projektet. Enligt Anni Turro, som representerar företagets chef Edward Shtivelman, togs beslutet att delta i programmet utan minsta tvekan. "Eftersom ett av programmets främsta mål är att öka företags miljömedvetenhet, marknadsföra och implementera ekodesign, var det ett lätt beslut för vårt företag att gå med i programmet", säger Turro. "Vi granskar löpande vår tillverkningsprocess för att se till att den är helt och hållet ekovänlig. En av våra produkter har en europeisk ekomärkning, en ekoblomma, vilket visar för våra kunder att denna produkt är mer miljövänlig och säker än jämförbara produkter, eftersom den har kontrollerats av en tredje part."

Tillsammans med konsulterna, berättar Turro, utformade företaget en karta över en av produkternas livscykel, vilket gjorde det möjligt för de anställda att granska produktens miljöavtryck, från valet av råmaterial via produktion, emballering, färgning och slutligen till avfall. Nu planerar företaget att skapa sådana kartor för andra produktgrupper och tillämpa principerna för ekodesign på dem. Vidare genomfördes en detaljerad granskning inom ramen för programmet som resulterade i beslutet att göra ändringar vad gäller transport och distribution av produkterna. "Målet var att minska emballagevikten ifall det finns en möjlighet att använda alternativa material som är bättre för miljön. Vi har gjort uträkningar för användandet av plast- i stället för metallcontainrar. Det hjälpte oss att spara 3 ton material på ett år", specificerar Turro, som menar att den lägre emballagevikten hjälpte till att minska trucklasterna och kostnaderna för transport. Ju lägre transportkostnader, desto mindre energiförbrukning och luftföroreningar. Kostnaderna för emballage minskade också.Turro rekommenderar programmet till andra företag. Hon menar att det är viktigt att veta hur produkterna påverkar miljön i ett specifikt stadium av livscykeln och hur man kan minska avtrycket.

Stadierna i en produkts livscykel.

1. Anskaffning/tillverkning av råmaterial. Till exempel: extrahera material för cement, oljeraffinering för plasttillverkning eller anskaffning av trä för träarbeten. Detta stadium kan ses som en del av produktionsprocessen av de som arbetar med att sammanställa konstruktionsprodukternas komponenter.

2. Transport. Transport av material från dess källa fram till fabriken kan inkludera emballagematerial och minst en transporttyp: med fartyg, bil, tåg eller flyg.

3. Tillverkning. Inbegriper alla processer som hänger ihop med tillverkningen: från det att råmaterialet anländer till det att de färdiga produkterna fraktas från ditt territorium. Typ av produkt och de emballerade produkternas kvantitet.

4. Emballage. Typ och mängd av använt emballage.

5. Distribution. Avstånd och transportsätt från din dörr till kunden (beroende på företagsmodell, kan det vara en byggnadsplats, en inhandlare av byggnadsmaterial eller en slutkonsument).

6. Användande. Produktens användande: såsom förbrukning av vatten eller el, "aktiva" produkter eller tjänster, till exempel mängden elektrisk utrustning som krävs av eller utsläpp från "passiva" produkter (såsom färger och bindemedel, t.ex. lim). Detta stadium kan inkludera installation och underhåll; sådant arbete kan vara att måla ytan på träobjekt eller hantering av mekaniska föremål.

7. Livscykelns ändstation. Processen inbegriper att ta hand om tjänster eller produkter vars livscykel har nått sitt slut. Till exempel: rör, ledningar, brädor, fönster, väggbeklädnader.

Ekodesign eller ekologisk design innebär att man tar hänsyn till olika miljöfaktorer vid utformning och utveckling av en produkt eller tjänst för att öka dess effektivitet under hela livscykeln. Inom byggnadssektorn har det en betydande påverkan på samhället och livskvaliteten - mer än hälften av det material som utvinns ur jorden (över tre miljarder ton bara i EU) används inom byggnadssektorn; byggnader förbrukar upp till 42 % av all energi som konsumeras och står för upp till 35 % av alla växthusgaser i EU.

Fördelar med ekodesign. Lägre kostnader. Att minska produktens vikt samtidigt som den behåller sin funktionalitet gör det möjligt att minska kostnaderna för råmaterial och transport. Till exempel kräver balkar av armeringsstål 25-50 % mindre stål än de vanliga. Att utveckla produkten på ett sätt som gör den lättare att demontera i slutet av dess livscykel kan också reducera kostnaderna. 

Lever upp till kundernas förväntningar. De flesta stora europeiska byggnadsfirmor, detaljhandlare, kommunikationsföretag, institutioner och statliga myndigheter kräver att deras leverantörer och underleverantörer uppfyller rådande miljöstyrningskrav.

Villighet att följa lagarna. Många av principerna för ekodesign är baserade på Europeiska Unionens lagar, regleringar och direktiv som måste följas av alla företag. En förmåga att planera och en beredskap för potentiella lagändringar hjälper att öka vinsterna när förhållandena på marknaden ändras.

Nya företagsmodeller. Miljövänlighet möjliggör ökade vinster genom att ändra företagsmodell och bringa produkterna och tjänsterna i samklang med kundernas specifika krav.

Nyheter