27.11.2014

Vähävaikutteinen ekosuunnittelu

Vähävaikutteinen ekosuunnittelu 

Kustannusten alentaminen ja ympäristöystävällisyys kulkevat rinnakkain. Kauppa- ja teollisuuskamari kannustaa rakennusalan pieniä ja keskikokoisia yrityksiä liittymään projektiin, jonka Euroopan Komissio on luonut kehittääkseen ympäristöystävällisiä EDECON -tuotteita, joiden suunnittelussa on pidetty silmällä tarvetta herättää yhtiöiden ympäristötietoisuutta ja nostaa niiden tarjoamien tuotteiden ja palvelujen laatua.

"EDECON -projektin tavoite on nostaa pienten ja keskikokoisten yritysten, mukaan lukien arkkitehdit, materiaalien ja integroitujen kalusteiden valmistajat kuten myöskin rakentajat, ympäristötietoisuutta," Kadri Rist, Kauppa- ja Teollisuuskamarin projektipäällikkö sanoi.

Ohjelman aikana tutustutetaan osallistujat ekosuunnittelun käsitteeseen ja sen rooliin rakennusalalla, heille jaetaan myös käytännön neuvoja ja annetaan yleiskatsaus kaikista mahdollisuuksista, jotka auttavat yrityksiä mittamaan tuotteensa tai palvelunsa vaikutusta ympäristöön tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikana. Valitaan juuri ne ekosuunnittelun strategiat, jotka auttavat hallitsemaan tuotteen tai palvelun ympäristövaikutusta. Kadri Ristin mukaan ekosuunnittelun periaatteiden noudattaminen antaa mahdollisuuden vähentää kustannuksia.

"Tuotteen painoa vähentämällä säilyttäen kuitenkin samalla sen toiminnallisuuden vähennämme raaka-aineiden määrää ja kuljetuskustannuksia," hän antoi esimerkin.

On myös odotettavissa, että yritykset tulevat vastedes kiinnittämään enemmän huomiota ympäristöasioiden hallintaan.

"Valtaenemmistö Euroopan suurista rakennusyhtiöistä, jälleenmyyjistä, viestintäyrityksistä, instituutioista ja valtionvirastoista vaatii toimittajiltaan ja aliurakoitsijoiltaan vahvistusta siitä, että ympäristöasioiden hallintaperiaatteita noudatetaan," Kadri Rist selitti ja lisäsi, että yritykset joutuvat usein muuttamaan liiketoimintamallejaan pystyäkseen vastaamaan asiakkaidensa kasvaneita vaatimuksia.

"Ympäristöystävällisyys ja päätös käyttää uusia liiketoimintamalleja muuttaakseen yrityksen tuotteet ja palvelut asiakkaiden toivomusten mukaisiksi on antanut usealle yritykselle mahdollisuuden lisätä voittoa," Rist sanoi.

Sitä paitsi valtaosa ekosuunnittelun periaatteista ovat lakisääteisiä – ne perustuvat Euroopan Unionin säännöksiin ja direktiiveihin, jotka ovat kaikille yrityksille pakollisia.

Vuosi muutosten toteuttamiseen

Tarmo Täht, konsultti yrityksessä Christiansen Consulting OÜ, joka ohjelman puitteissa tarjoaa ilmaista ekosuunnittelunalasta konsultointia, suosittelee ohjelmaan liittymistä kaikille, joiden tavoitteena on ympäristötietoisuutensa lisääminen ja asiakassuosion kasvattaminen ympäristöystävällisenä yrityksenä.

Kaikkien, jotka haluavat muuttaa tuotteensa ja palvelunsa ympäristöystävällisemmäksi ja suurentaa niiden tehokkuutta koko elinkaaren aikana, olisi osallistuttava ohjelmaan.

Täht sanoo, että konsultoinnin aikana arvioidaan ja analysoidaan tuotteen tai palvelun ympäristövaikutus, jotta voidaan selvittää missä elinkaaren vaiheessa olisi mahdollista ryhtyä toimenpiteisiin ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

"Ensimmäisen vierailun jälkeen yritys voi pyytää ilmaisen yksityiskohtaisen tilintarkastuksen. Tilintarkastuksen pohjalta yritys kehittää toimintasuunnitelman ja vuosibudjetin siihen tuotteen ennalta valitun elinkaaren vaiheeseen, jonka aikana on optimaalisin muuttaa tuotteen tai palvelun suunnittelua. Yrityksellä on tapaamisen jälkeen vuosi aikaa toteuttaa suunnitelman mukaiset toimenpiteet," Täht sanoi.

Puhuessaan kaiken välttämättömistä toimenpiteistä, Täht korosti kahden asian tärkeyttä: toimituksen ja jakelun suunnittelua, sekä valmistuksen suunnittelua.  Hänen mukaansa juuri nämä kaksi aluetta on välittömien ja suorien muutosten tarpeessa.

Yrityksillä on paljon opittavaa

Tähtin arvion mukaan rakennusalan yritykset ovat tavallisesti tietoisia tuotteidensa ja palvelujensa ympäristövaikutuksista. "Kuitenkin näitä arvoja osoittavat tavallisesti vain ammattilaiset ja yritykset, jotka ovat ottaneet käyttöön ympäristöhallintajärjestelmän ISO 14001," hän totesi. Tähtin mukaan kolme asiaa erottaa Viron pienet ja keskikokoiset yritykset Länsi-Euroopan vastaavista yrityksistä: vähemmän innovatiiviset palvelut, tuotteet ja prosessit; yhteistyöhalukkuuden puuttuminen ja liian hidas markkinointi pystyäkseen tarjoamaan palveluitaan mahdollisimman laajalle asiakaskunnalle. Sama koskee myös ympäristötoimintaa.

Eskaron kokemus: pakkauksen painon vähentäminen auttaa säästämään kuljetuskustannuksissa.

EDECONin projektiin osallistui myös Eskaro, joka on ruotsalaisen maaleja tuottavan konsernin Eskaro Group AB:n tytäryhtiö Virossa.

Yrityksen johtajan, Eduard Shtivelmanin edustaja Anni Turron sanojen mukaisesti ohjelmaan osallistuttiin ilman minkäänlaisia epäilyksiä.

"Päätös osallistua ohjelmaan syntyi helposti, koska tiesimme, että sen tärkein tavoite on lisätä ympäristötietoisuutta sekä edistää ja toteuttaa ekosuunnittelua," Turro totesi.  Tarkastamme jatkuvasti valmistusprosessejamme varmistaaksemme, että ne ovat täysin ympäristöystävällisiä. Yhdelle tuotteellemme on myönnetty Euroopan ympäristömerkki, ekokukka, joka osoittaa asiakkaillemme, että tämä tuote on ympäristöystävällisempi ja luotettavampi kuin muut vastaavat tuotteet, sillä onhan arviointi tullut kolmannelta osapuolelta. "

 Turron sanojen mukaisesti yritys laati yhteistyössä konsulttien kanssa yrityksen yhden tuotteen elinkaaren kartan, jonka avulla kaikki työntekijät pystyivät seuraamaan tämän tuotteen vaikutusta ympäristöön kaikissa sen elinkaaren eri vaiheissa: materiaalien valinta, valmistus, pakkaus, maalaus ja käytöstä poistaminen.  Yritys suunnittelee tekevänsä samanlaiset kartat myös muille tuotantoryhmille soveltamalla näihin ekosuunnittelun periaatteita.

Lisäksi ohjelman puitteissa vietiin läpi perusteellinen tilintarkastus, jonka tuloksena päätettiin tehdä muutoksia tuotteiden toimitukseen ja jakeluun.

"Tavoitteenamme oli vähentää pakkauksen painoa käyttäen vaihtoehtoisia materiaaleja, jotka olisivat ympäristölle turvallisempia. Teimme laskelmia, kuinka paljon maksaisi muovipurkkien käyttö metallipurkkien sijasta. Vuodessa pystyimme näin ollen säästämään kolme tonnia materiaaleja," Turro tarkensi.

Turron sanojen mukaan pakkauksien painon vähentäminen auttoi laskemaan kuormaus- ja kuljetuskustannuksia. Matalammat kuljetuskustannukset vähensivät samalla energiankulutusta ja ilmansaasteita. Myös pakkauskustannukset laskivat.

Turro suosittelee ohjelmaa kaikille yrityksille. Hänen mukaan on tärkeää tietää, miten tuotteet elinkaarensa eri vaiheissa vaikuttavat ympäristöön ja ymmärtää, miten sitä vaikutusta on mahdollista vähentää.

Tuotteen elinkaaren vaiheet

1. Raaka-aineiden hankinta / tuotanto. Esimerkiksi: materiaalien talteenotto sementin valmistusta varten, öljynjalostus muovin valmistukseen tai materiaalien hankinta puurakenteita varten.

2. Kuljetus.Materiaalien kuljetus tuotantopaikasta tehtaan ovelle, vaihe voi sisältää pakkausmateriaalien ja kuljetusmuodon valinnan – joko meritse, maanteitse, rautateitse tai ilmateitse.

3. Tuotanto. Vaihe kattaa kaikki valmistukseen liittyvät prosessit raaka-aineiden toimituksesta aina valmiin tuotannon kuljetukseen tehtaalta pois. Pakattujen tuotteiden tyyppi ja määrä.

4. Pakkaus. Käytettyjen pakkausten tyyppi ja määrä.

5. Jakelu. Etäisyys ja toimitustavat tehtaan portilta asiakkaan luokse (riippuen liiketoimintamallista asiakkaana voi olla joko rakennustyömaa, rakennusmateriaalien välittäjä tai loppuasiakas).

6. Käyttö. Tuotteen käyttö: kuten esimerkiksi veden ja sähkön kulutus, "aktiiviset" tuotteet ja palvelut, esimerkiksi käytettävien sähkölaitteiden määrä, tai "passiivisten" tuotteiden (kuten esimerkiksi maalit ja liimat) valmistusmäärä. Tämä vaihe voi sisältää  asennus- ja huoltotöitä ja myöskin sellaisia töitä kuten esimerkiksi puukappaleiden pinnan maalaus tai mekaanisten osien huolto.

7. Elinkaaren viimeinen vaihe, sen loppu. Tämä prosessi pitää sisällään tuotteen käytöstä poistamisesta huolehtimisen joko jätteeksi tai kierrätykseen. Esimerkiksi: putket, johdot, levyt, ikkunat, seinämateriaalit.

Ekosuunnittelu tai ekologinen suunnittelu on ympäristötekijöiden huomioiminen tuotteen tai palvelun suunnittelussa ja kehityksessä, tavoitteena niiden tehokkuuden lisääminen koko elinkaaren aikana.

Rakennusalalla se tarkoittaa merkittävää vaikutusta yhteiskunnalle ja elämän laadulle - rakennusteollisuus käyttää enemmän kuin puolet maapinnasta kaivetuista materiaaleista (ainoastaan EU:ssa 3 miljardia tonnia); rakennukset kuluttavat 42% koko energiasta ja tuottavat EU:ssa jopa 35% kasvihuonekaasuista.

Ekosuunnittelun antamat hyödyt.

Matalammat kustannukset. Tuotteen painon vähentäminen säilyttäen samalla sen toiminnallisuuden antaa mahdollisuuden vähentää raaka-aineiden ja kuljetuksen kustannuksia. Esimerkiksi, vahvistetusta teräksestä valmistettuihin kannatuspalkkeihin tarvitaan 25 - 50 % vähemmän terästä kuin tavallisiin palkkeihin.  Kustannuksia auttaa vähentämään myös, kun tuotteen kehittelyvaiheessa huomioitaan tarve sen helposta purkamisesta elinkaaren lopussa.

Asiakkaiden odotuksiin vastaaminen. Enemmistö Euroopan suurista rakennusyhtiöistä, jälleenmyyjistä, viestintäyrityksistä, instituutioista ja valtionvirastoista vaatii toimittajiltaan ja aliurakoitsijoiltaan vahvistusta siitä, että ympäristöasioiden hallintaperiaatteita noudatetaan.

Halukkuus noudattaa lainsäädäntöä. Monet ekosuunnittelun periaatteet perustuvat lakeihin - Euroopan Unionin säännöksiin ja direktiiveihin, jotka ovat kaikille yrityksille pakollisia.  Kyky muuttaa suunnitelmia ja valmius reagoida nopeasti mahdollisiin lainsäädännöllisiin muutoksiin auttaa muuttuneissa markkinaolosuhteissa saamaan enemmän voittoa.

Uudet liiketoimintamallit. Ympäristöystävällisyys, uusien liiketoimintamallien käyttö sekä tuotteiden ja palvelujen kehittäminen asiakkaiden toivomusten mukaisesti antaa mahdollisuuden lisätä voittoa.